โรงพยาบาลภูเวียงขอความร่วมมือผู้มารับบริการทุกท่าน “กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง”