ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบัานพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลภูเวียง